Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 20 oktober 2020

Provincie gaat voor een gezond en veilig Zuid-Holland

In de startnotitie wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Daarbij staat niet alleen de behandeling van de ziektelast centraal, maar juist ...


View article...