Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 september 2020

Armoedeorganisaties vragen aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek in België ...

Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen en behoren daardoor meer dan anderen tot de risicogroepen, de digitale kloof leidt ertoe dat ...